Pamokslas, Leichlingenas

Tiesa

Biblijos ištraukos

Išėjimo 34:6; Tiesa - Dievo ženklas

Ps 25, 10; Tiesa - Dievo kelių ženklas

Ps 33, 4; Dievo žodis ir darbas yra tiesūs tiesoje.

119 psalmė, 142. Dievo įstatymas yra tiesa.

Ps 119, 160; Dievo žodžio suma yra tiesa

1 Kor 13, 6; Meilė džiaugiasi tiesa.Jn 9,16; nesantaika tarp fariziejų dėl aklo žmogaus išgydymo

Ps 115, 1; Dievo šlovė dėl jo gerumo ir tiesos

Jozuės 24, 14; Tiesa kaip tarnystės ženklas

Psalmių 26:3; Psalmių 86:11; Gyvenimas Dievo tiesoje

Jn 3, 21; kas vykdo tiesą, ateina į šviesą.

Jn 4, 23; Garbinti Tėvą dvasia ir tiesa

Jn 8, 32; Tiesa išlaisvina.

Jn 8, 45; Tiesa netikima.

Gal 4, 16; priešas, nes sako tiesą?

Jn 6, 13; Tiesos dvasia veda į tiesą.

Jn 17, 17; pašventinimas per tiesą

Jn 18, 38; "Kas yra tiesa?"

2 Kor 4, 2; per tiesos apreiškimą - rekomendacija kitų sąžinei

Ef 4, 15; Laikydamiesi tiesos meilėje, augame Kristaus link.

Ef 4, 25; Atmeskite melą, kalbėkite vieni kitiems tiesą

Ef 6, 14; liemuo apsijuosęs tiesa (dvasiniais šarvais).

1 Tim 2, 4; Visi bus išgelbėti ir pasieks tiesos pažinimą.

2 Tim 3, 7; Visada mokosi ir niekada nepriartėja prie tiesos pažinimo.

2 Tim 4, 4; pasakos vietoj tiesos

1. Jn 1, 8; Tiesa prieš save

1 Jono 3:18; mylėti darbais ir tiesaJn 1, 14; Jėzus pilnas malonės ir tiesos

Jn 1, 17; malonė ir tiesa buvo duota per Jėzų

Jn 14, 6; Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas.

Jn 14, 7; Šventoji Dvasia - tiesos Dvasia

Jn 18, 37; Jėzaus misija - liudyti tiesą

Apaštalų darbų 28, 23; Ši žinia vadinama tiesa.Kas yra tiesa?

Kodėl šis klausimas?

Yra daug sričių, kuriose žmonės vis dar labai domisi šiuo klausimu, pavyzdžiui, politikoje.

Pavyzdžiui, apie Persijos įlankos karą nuolat kildavo tiesos ar melo klausimas:

Ar Huseinas turėjo masinio naikinimo ginklų? Ar JAV ten įsiveržė tik dėl ekonominių priežasčių? Ar JAV ir Didžiosios Britanijos slaptosios tarnybos sąmoningai melavo, siekdamos viešai pasirengti karui?

Ir šiandien tebegalioja nuostata, kad politikui svarbus patikimumas. Jei politikas pagaunamas meluojant, jam vis tiek gali tekti atsisakyti pareigų ir pasitraukti į antrą eilę.
Todėl kai kurie politikai vengia daryti aiškius pareiškimus, kad taip neatsitiktų.

Tiesos klausimas taip pat nepaprastai svarbus moksle ir tyrimuose. Neteisingai suklastoti tyrimų rezultatai gali turėti toli siekiančių pasekmių.

Lemiamas veiksnys čia visada yra: ką galima įrodyti?

Ir šis įrodomumo klausimas vis dažniau iškyla visose gyvenimo srityse.

Anksčiau buvo tikima pasaulietine ir dvasine valdžia.

Jei valdovas pasakydavo, kad einame į karą, visi su tuo sutikdavo. Be abejo, diktatoriškuose režimuose taip pat buvo sunku turėti savo nuomonę ir jai atstovauti.

Taip pat ir dvasinėje srityje: tai, ką sakė kunigas, buvo tiesa, dėl to nekilo jokių abejonių, bent jau tikėjimo klausimais. Kai kuriose šalyse taip yra ir šiandien. Tai patyriau prieš 10 metų Rumunijos kaimuose, kur vietinio kunigo žodis buvo praktiškai įstatymas.

Mums, vokiečiams, šis paklusnumas valdžiai pasiekė kulminaciją Trečiajame reiche, kur didelė dalis vokiečių iš tikrųjų tikėjo Hitleriu.

Manau, kad dėl savo istorijos esame itin skeptiški ir nenorime matyti įrodymų, kol mums kas nors nepasakoma.

Moksle ir politikoje tai kažkaip veikia, bet ką daryti, kai kalbame apie Dievą?

Negalite įrodyti Dievo.

Šioje tikėjimo ir religijos srityje tiesos klausimas vis tiek tapo labai nepopuliarus. Dauguma žmonių tikriausiai elgiasi taip, kaip Pilotas, čia kalbėdamasis su Jėzumi per jo gimdymą: (Jn 18, 37.38)

Pilotas paklausė: "Taigi tu esi karalius?" Jėzus atsakė: "Jūs sakote, kad aš esu karalius. Dėl to aš gimiau ir dėl to atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kuris yra tiesos, girdi mano balsą .

Pilotas jam tarė: "Kas yra tiesa? Tai pasakęs, jis vėl išėjo pas žydus ir jiems tarė: Aš nerandu jokios jo kaltės; "

Pilotas klausia: "Kas yra tiesa?" ir, nelaukdamas atsakymo, išeina.

Tas pats ir šiandien: kas yra tiesa? Kiekvienas sako ką nors kita, niekas negali žinoti. Nenoriu girdėti jūsų atsakymo. Argi jie visi nėra tam tikra prasme teisūs?

Taigi šiuo požiūriu Pilotas buvo labai modernus žmogus.
Jis manė, kad Jėzus nekaltas, gal net geras žmogus, sektinas pavyzdys, kaip šiandien kai kas sako, bet jo nedomino tai, ką Jėzus vadino tiesa.

Tai taip pat labai šiuolaikiška, ar ne?

Šiandieniniame įrodomumo amžiuje svarbesnis yra veiksmingumo klausimas, taip pat ir tikėjimo srityje. Ar tai veikia?

Kažkaip taip yra ir su mumis.
Taigi, klausimas nebėra: "Koks yra tikrasis mokymas?", bet: Kaip galiu padaryti taip, kad galėčiau patirti Dievą?
Kokia nauda iš tiesos, jei jos nepatiriam?

Arba: Koks yra bažnyčios augimo receptas? Kokie metodai veikia?

Nenoriu blogai vertinti naujų idėjų. Žinoma, Jėzaus Bažnyčia, dalydamasi Evangelija su aplinkiniu pasauliu, turi ir toliau vystytis ir tam tikra prasme žengti koja kojon su laiku.

Tačiau manau, kad jūs matote tendenciją: nebe: "Kas yra tiesa?", bet: Kas veikia?

Tačiau šis klausimas taip pat labai senas.
Kai Jėzus išgydė aklą žmogų, fariziejai ginčijosi, kaip su juo elgtis (Jn 9, 16):

"Tada kai kurie fariziejai tarė: Šis žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo", o kiti sakė: "Kaip nuodėmingas žmogus gali daryti tokius ženklus?" Ir tarp jų kilo nesutarimų."

Fariziejai savo istorijos eigoje sukūrė papildomų Biblijos įsakymų, be to, jie buvo gana griežti šabo atžvilgiu.
Gydymas per šabą prieštaravo jų mokymui, todėl kai kuriems iš jų buvo klaidingas.

Tačiau išgydymas iš esmės yra geras dalykas, todėl kai kurie kiti galvojo, kad jis suveikė, taigi Jėzus negali būti blogas žmogus.

Kuris požiūris čia teisingas?

Galima labai palengvinti sau užduotį ir sakyti:
Žinoma. Jėzaus darbai buvo įrodymas, kad Jėzus yra iš Dievo, tai akivaizdu iš išgydymo, ar ne?

Tačiau yra ir tokių atvejų, kai, nepaisant įrodyto veiksmingumo, apie mus mažai kalbama.
Turiu omenyje dvasinį gydymą ir gydymą, pvz., karpų.
Esu matęs rimtai atrodančių dokumentų, kad tokia praktika tikrai išgydė kai kurias ligas. Tačiau tokiais atvejais veiksmingumas nebūtinai mane įtikina, kad tokie išgydymai yra iš Dievo.
Tokiais atvejais pirmenybę teikiame tiesai, o ne veiksmingumui.

Dėl skirtingų bendruomenių ar net denominacijų požiūrių į doktrinos klausimus tiesos klausimas tapo labai nepopuliarus.
Prieš kelis mėnesius kalbėjausi su vienu senu savo dėde protestantu, kuris negalėjo patikėti, kodėl Katalikų Bažnyčia vis dar atsiskiria nuo protestantų bažnyčių. Kalbėta apie Katalikų Bažnyčios draudimą priimti komuniją 2003 m. ekumeniniame Bažnyčios suvažiavime.
Negalėjau suprasti jo apstulbimo. Kurį laiką apie tai kalbėjomės.

Nepritariu Katalikų Bažnyčios mokymui - manau, kad daugelyje dalykų jis klaidingas, tačiau iš esmės galiu suprasti, kad jie elgiasi pagal savo mokymą. Pagrindinės srovės akyse tai gali būti smerktina, bet jei visada vadovaujatės pagrindine srove, tampate savavališki ir nenaudingi.

Pagrindinių įsitikinimų - pavartosiu negražų žodį "pagrindų" - taikymas ir gyvenimas jais šiandien tapo toks nepopuliarus, kad, norėdamas nieko neįžeisti, privalai tikėti tik antgamtine, besiele energija.

Net kai kuriose vadinamosiose krikščioniškose bažnyčiose kyla problemų, kai teigiama, kad Jėzus yra vienintelė tiesa, vienintelis kelias į Dievą (Jn 14, 6).

O jei dar pasakysite, kad tikite, jog Biblija yra tiesa, viskas bus baigta.

Tačiau pasilikime prie "tiesos ir Biblijos" temos.Ar Biblija yra tiesa?

O gal verčiau sakyti, kad Biblijoje yra tiesa?

Taip pat galite dar sklandžiau jį nuplauti: Biblijoje yra dieviškasis ir žmogiškasis pradas.

Žinau ir daugiau tokių frazių: (skaityti ypatingai pabrėžiant)

Tai nėra klausimas, ar stebuklai vyko tokiu būdu, nes autoriai tik norėjo vaizdžiai pabrėžti Jėzaus svarbą.
(Remiantis mano patvirtinimais, taip pat negalima manyti, kad stebuklų istorijos su Jėzumi iš tiesų įvyko būtent taip).

Prieštaravimai Biblijoje nėra problema, nes autoriai nesiekė perduoti tikslios informacijos.

Biblija neturi jokių mokslinių pretenzijų.

Ir t. t., ir pan.

Kadaise tokius teiginius išsitraukiau iš atminties.

Galiausiai visi šie teiginiai reiškia, kad Biblijos autoriai kartais nelabai rimtai žiūrėjo į tiesą.

Ar taip?

Kadangi Bibliją laikome savo pagrindu, šis klausimas mums jau dabar yra labai svarbus.

Kai Biblijoje kalbama apie Dievo žodį, Jo įsakymus ir Jėzaus žinią, dažnai kalbama apie tiesą:

Pavyzdžiui, 119 psalmėje, kurios tema yra pats Dievo žodis:

V. 142:"Tavo teisumas yra amžinas teisumas, o tavo įstatymas - tiesa. "

V. 151:"Tu esi arti, Jahve, ir visi tavo įsakymai yra tiesa. "

V. 160;"Tavo žodžio visuma yra tiesa, ir visas Tavo teisingumas išlieka per amžius. "

Galiausiai tai reiškia, kad viskas, ką sako Dievas, yra tiesa.
Tai apima įsakymus, pažadus, pranašystes ir t. t.
Viskas yra tiesa.

Jėzus taip pat visada aiškiai parodė, kad tai, ką jis skelbė, yra tiesa.
Tai paaiškėjo ir anksčiau minėtame pokalbyje su Pilotu (Jn 18, 37):

Pilotas paklausė: "Taigi tu esi karalius?" Jėzus atsakė: "Jūs sakote, kad aš esu karalius. Dėl to aš gimiau ir dėl to atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kuris yra tiesos, girdi mano balsą."

Arba Jn 1, 17.18;

"Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs; viengimis Sūnus, esantis Tėvo glėbyje, jį apreiškė."

Malonė ir tiesa mums duota per Jėzų.

O tai reiškia tiesą apie Dievą.

Bet ar visa Biblija yra tiesa?

Atrodo, kad ir pats Jėzus Senąjį Testamentą laiko teisingu; bent jau nėra jokių požymių, kad kokius nors iš Senojo Testamento perduotus įvykius jis laikytų netiesa ar išgalvota legenda.
Kai jis ką nors cituoja, visada mano, kad tai tiesa.

Pvz., Elijo rūpestis našle, stebuklingai padauginus miltų ir aliejaus (Lk 4, 25);

"Ištiesų sakau jums: Elijo dienomis Izraelyje buvo daug našlių, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius, ir visą kraštą buvo apėmęs didelis badas, ir nė pas vieną iš jų Elijas nebuvo pasiųstas, tik į Sareptą Sidonijoje, pas vieną moterį, našlę ."

Akivaizdu, kad Jėzus daro prielaidą, jog šis įvykis tikrai įvyko.

Tačiau kol kas tai yra teiginiai. Vėl iškyla įrodomumo klausimas.

Jei Biblija sako, kad ji yra teisinga, tai nieko nereiškia.

O kaip dėl daugybės prieštaravimų Biblijoje?

Atrodo, kad šie "prieštaravimai" jaudina daugelį.
Į paieškos sistemą įvedus žodžius "Biblija, prieštaravimai", pasirodo daugybė puslapių, kuriuose bandoma išspręsti prieštaravimus arba kuriuose išvardyti prieštaravimai.

Islamo svetainėse akivaizdūs prieštaravimai pateikiami kaip argumentas, kad Biblija, palyginti su Koranu, yra suklastota. Tačiau Korane yra ir daug rimtesnių prieštaravimų.

Ką daryti su tokiais "prieštaravimais"?

Be abejo, galima kaip nors paaiškinti visus prieštaravimus, bet kai kurie iš jų atrodo ištraukti už plaukų, ar ne?

Paimkime bet kurį pavyzdį: Judo išdaviko galą.

Mt 27, 5 sakoma, kad jis pasikorė.

Apaštalų darbų 1:18 rašoma, kad jis krito žemyn galva ir buvo perskeltas į dvi dalis.

Tai galima paaiškinti taip: galbūt virvė nutrūko, kai jis buvo pakabintas, arba jis nukrito nuo virvės, kai ji buvo perpjauta ir nutrūko į dvi dalis.

Nė vienas iš šių variantų neatrodo itin patikimas, tačiau taip galėjo būti.
Tačiau tokie paaiškinimai Biblijos kritikams toli gražu neatrodo pakankamai įtikinami.

Norėčiau aprašyti jums vieną patirtį ir pagrįsti, kodėl Biblija, nepaisant akivaizdžių prieštaravimų, yra teisinga.

Prieš daugelį metų dar dirbau Bonoje.

Ten programavau programavimo sistema, vadinama "Delphi", ir keitiausi informacija su kitais programuotojais interneto naujienų grupėje. Tokią naujienų grupę galima palyginti su forumu, kuriame galite ką nors parašyti, o kas nors kitas į tai atsako raštu. Kartais dėl to kyla tikrų rašytinių diskusijų.

Tuo metu mano viršininkas šiek tiek baiminosi dėl saugumo ir suteikė tik vieną kompiuterį, kuriuo buvo galima naudotis internetu. Šis kompiuteris nebuvo prijungtas prie jokio kito mūsų biuro kompiuterio.
Taigi, jei norėdavau ką nors perskaityti naujienų grupėje arba parašyti žinutę, turėdavau palikti savo darbo kompiuterį ir eiti į kitą biurą, prie interneto kompiuterio.

Dabar kažkas naujienų grupėje uždavė klausimą, į kurį iš dalies galėjau atsakyti.
Tai padariau ir parašiau, kad likusią sprendimo dalį galima rasti "Delphi" internetinėje pagalboje (galbūt ją žinote, su F1 atsidaro pagalbos langas). Taip pat rašiau, kad šiame kompiuteryje neturiu prieigos prie internetinės pagalbos, ir tai buvo tiesa.

Kiek vėliau susidūriau su labai įdomiu klausimu. Pradėjau į jį atsakinėti, bet tada man prireikė informacijos iš "Delphi" internetinės pagalbos. Kadangi šis klausimas man taip pat buvo labai įdomus, nuėjau prie savo darbo kompiuterio - kitame kabinete - kuriame programavau, ir peržiūrėjau internetinę pagalbą. Tada nukopijavau teksto ištrauką iš internetinės pagalbos į diskelį, grįžau į kitame kambaryje esantį interneto kompiuterį ir nukopijavau šį tekstą iš internetinės pagalbos į savo atsakymą.

Kaip tai dabar atrodo kažkam, kas skaito naujienų grupėje?

Pirmiausia sakau, kad neturiu prieigos prie "Delphi" internetinės pagalbos, o vėliau pranešime nukopijuoju tekstą iš internetinės pagalbos.

Tai prieštaravimas. Ar aš melavau? Ne, bet taip atrodo.

Gerai nusiteikę žmonės gali manyti, kad nutiesiau kabelį, kad iš savo darbo kompiuterio galėčiau naudotis internetu. Tačiau tai netiesa.

Iš šalies sunku suprasti, kas iš tikrųjų įvyko.
Tik aš žinau, kaip išspręsti šį prieštaravimą, nes ten buvau. Dabar tai žinote ir jūs.

Kai pažvelgsite į savo gyvenimą, kai kurie veiksmai pašaliniams atrodys prieštaringi, nes jie nežino visų aplinkybių.

Biblijoje, be kita ko, rašoma apie tai, kaip žmonės gyvena su Dievu. Biblijoje dažnai rašoma iš žmogaus perspektyvos.

Mano nuomone, būtų labai keista, jei kai kurie dalykai neatrodytų prieštaringi. Knygoje ne visada galima pateikti visą įvykio kontekstą, kad viskas būtų aišku. Tai visiškai neįmanoma.

Kai tiek daug įvykių buvo perduota, visada turi būti tokių, kurie atrodo prieštaringi ir kuriuos galima išspręsti tik gana neįtikėtinais paaiškinimais; tokiais pat neįtikėtinais, kaip kadaise bėgiodavau nuo vieno kompiuterio prie kito su diskeliu, kad atsakyčiau į klausimą.

Apibendrinant klausimą "Ar Biblija yra tiesa?":

Tiesos pasekmės

Manau, kad niekas negali tapti krikščionimi įtikinamais argumentais.

Kartą vienas mokinys, kuris mane mokė, padovanojo man Peterio Hahne'o knygą.
Vėliau jis man pasakė, kad viskas buvo labai gerai argumentuota, bet ši argumentacija jam visai nepatiko. Jam buvo nesvarbu, ar tai tiesa, ar ne.

Čia akivaizdi dvasinė tendencija, kad veiksmingumas yra svarbiau už tiesą.

Jėzus kalbėjo apie savo tiesos liudijimą, ir Jame ši tiesa tapo veiksminga. Jis taip pat gyveno savo pamokslais.

Galbūt mano pamokslas kol kas šiek tiek prasčiau pasirodė lyginant tiesą ir veiksmingumą.
Efektyvumas, žinoma, yra svarbus. Tikėjimas be veiksmingumo (Jokūbo 2, 17) yra miręs pats savaime ir todėl nenaudingas.
Jei tikite, kad kažkas yra tiesa, bet tuo negyvenate, iš to nėra jokios naudos.

Kokias pasekmes mums turi tai, kad tai, ką Dievas mums sako Biblijoje, yra tiesa?

Jei tai tiesa, tada iš esmės galime pasikliauti Biblija, nesvarbu, ką apie Bibliją sako laikmečio dvasia ar populiarioji srovė.
Verta pagal jį gyventi.

Baigdamas norėčiau trumpai pacituoti ir pakomentuoti keletą Biblijos ištraukų apie "tiesos nuoseklumą".

Ps 86, 11:"Mokyk mane, Jahve, savo kelio, vaikščiosiu tavo tiesoje, tegul mano širdis bijo tavo vardo. "

Tai reiškia, kad Dievo tiesa turėtų skleistis ir mūsų gyvenime, ir mes turėtume gyventi tiesos gyvenimą.

Jozuės 24:14;"O dabar bijokite Jahvės ir tarnaukite jam tobulai ir teisingai."

Tiesa turėtų lemti mūsų tarnystę ir gyvenimą.

Kartais tarp tiesos ir meilės kyla konfliktas; taip sakoma Biblijoje.

Ef 4, 15;"bet laikydamiesi tiesos meilėje, viskuo tobulėkime iki To, kuris yra galva, Kristaus".

1.Jn 3,18;"Vaikai, mylėkime ne žodžiais ir ne liežuviu, bet darbais ir tiesa. "

Žinoma, ne visada lengva sakyti tiesą, kad neįskaudintume, bet jei prisiderinsime prie Jėzaus, visada galėsime geriau išspręsti šį konfliktą.
Jėzus taip pat visada sakė tiesą.

Jn 4, 24; "Dievas yra dvasia, ir tie, kurie Jį garbina, turi garbinti dvasia ir tiesa. "

Mūsų pamaldos, įskaitant ir sekmadienio pamaldas, taip pat turi būti atliekamos dvasia ir tiesa.

Ir galiausiai - psalmės eilutė, kurioje apibendrinama svarbiausia Dievo tiesos pasekmė:

Ps 115, 1;"Ne mums, Jahve, ne mums, bet Tavo vardui suteik šlovę dėl Tavo gerumo, dėl Tavo tiesos!"

AMEN